Група за подкрепа на сензорната интеграция и моторните умения

Група за подкрепа на сензорната интеграция и моторните умения

Сензорната интеграция представлява способността за възприемане на информация чрез различни сетивни канали (вкус, обоняние, зрение, слух, докосване), свързването й с наличния опит на детето и в резултат – провокиране на отговор. С други думи това е начинът, по който всеки човек организира и използва информацията, която получава от средата чрез възприятията си.

При много деца се наблюдава неправилно разпределяне и предаване на постъпващата сензорна информация, което води до определени поведенчески модели като избягване на нежелано усещане или прекомерно търсене на сетивна стимулация.

Всичко това може да получи израз в завишена или занижена реакцията на детето:
• към шумове и звуци от външната среда;
• към докосване на определени текстури,
• към някои групи храни – отказ от прием на храни с определена текстура и ограничени хранителни предпочитания;
• трудности в организацията на движенията на тялото и разполагането му в пространството.

Терапевтичната група е насочена към деца на възраст от 3 до 5 години, при които се наблюдават трудности в сензорната преработка и двигателните умения. Заниманията се провеждат веднъж седмично от логопед и ерготерапевт и са с продължителност два астрономически часа.

Преди стартирането на групата се провежда индивидуално интервю с всяко от заявените семейства, за да бъдат идентифицирани потребностите на детето и възможността те да бъдат адресирани посредством груповите занимания. Денят и часът за провеждането на груповите занимания ще бъдат допълнително уточнени.

Начало на групата: м. ноември 2018 г.
Край на групата: м. февруари 2018 г.

Индивидуални интервюта за включване в група ще се провеждат до 16.11.2018 г. след предварително записване.