Готово ли е детето за училище?

Готово ли е детето за училище?

По какво да познаем, че детето е готово за училище?

Подготовката за училище нерядко изправя родителите пред различни въпроси и често те се питат: „Готово ли е всъщност детето ми за училище?“.

Въпросът изисква наличието на ориентири, които да показват, доколко детето може да се справи с училищните изисквания. Обикновено за ориентир за училищна готовност се използва възрастта, умението да познава буквите, да брои до 10, да може да пише с печатни букви или да не се нуждае от следобеден сън.

Колко надеждни са тези ориентири всъщност?

Родители, чиито деца, са на възрастовата граница между шест и седем години при стартиране на учебната година, нерядко са поставени пред избор дали да ги оставят в детската градина, за да могат още малко да поиграят или да стартират по-рано в училище и да влязат по-бързо в роля на по-големи деца. Труден е изборът и дали детето е препоръчително да умее да чете и пише преди стартиране на първи клас и доколко ограмотяването е задача на предучилищна или ранна училищна възраст.

 

Гарантира ли ранното ограмотяване академична успеваемост по принцип?

 

Търсейки ориентири за училищна готовност е важно да се насочим към значимите задачи на детското развитие в тази възраст. Какво детето се очаква да може на седемгодишна възраст отговаря на способността му да премине от ролята на малко дете в ученик.

 

Навици за самостоятелен живот

 

От децата в училище се очаква да притежават значително по-голяма самостоятелност, отколкото от децата, посещаващи детска градина. Детето не само че трябва да е самостоятелно по-отношение на хранене, тоалетни навици и обличане, но също така да се грижи за вещите си, да следи и да се ориентира по учебната програма и бързо да преминава от една дейност към друга.

 

Социални умения

 

Развитието на социални умения в детска група гарантира процеса на учене при децата. В ранна училищна възраст детето прави качествен преход по отношение интереса към връстници, които стават все по-значими и от които детето се учи, наблюдавайки ги и имитирайки ги. Преди тази възраст децата са по-заинтересовани от това, какво казват или правят учителите им или някой възрастен, който се грижи за тях. Важно е в училищна възраст детето да успява да балансира между отстояването на собствените си интереси и приемането на нуждите и гледните точки, идващи от останалите деца в групата. Така то ще бъде социално прието и ще може да развива собствените си идентичност и самочувствие.

 

Умения за спазване на правила

 

Разбирането за социалните правила, зачитането на авторитета на възрастните гарантира на детето умението да се учи в образователния процес. Детето не просто трябва да умее да остане седнало по време на часовете, а да разбира кога може да говори и кога да слуша, да споделя вниманието на учителя с останалите деца, да следи кога е неговия ред в процеса на комуникация и какви са социално приемливите начини да привлича вниманието към себе си.

 

Емоционален самоконтрол

 

От децата в ранна училищна възраст се очаква да умеят да разпознават чувствата си и тези на околните, да могат да се ориентират по тях и да коригират поведението си спрямо собствените си и на другите емоции. Развитието на емоционална компетентност гарантира на детето, че то може да се научи да отлага моментното задоволяване на собствените си желания за по-късен етап, без да преживява силен дискомфорт.

 

Формирането на различни училищни умения

 

Развитието на грубата и фина моторика, някои базистни математически и езикови умения, способността за самостоятелно устно изложение спомагат детето да се чувства по-уверено и спокойно в учебна среда и показват доколко то разполага със способности да се учи и да възприема нови знания.

Търсейки отговор на въпроса с училищната готовност на детето можем да се обърнем за информация към учителите в детската градина – те познават вашето дете и могат да отговорят на доста въпроси, свързани с неговото развитие. Родителите биха могли да получат значима информация и наблюдавайки и как детето им играе с други деца или самостоятелно у дома. При различни въпроси, свързани с детското развитие, биха могли да потърсят и отговори и от специалисти – психолог, логопед, ерготерапевт и др., които могат при нужда да извършат комплексна оценка и да консултират както детето , така и неговите родители.

 

При въпроси, свързани с развитието на детето и при желание за измерване на училищната готовност, можете да се свържете с нас на тел: 0887 54 54 46 или да ни пишете на мейл: office@premature-bg.com

Автор: Мая Угрюмова, психолог и фамилен психотерапевт