Ерготерапията и нейното приложение при работа с деца

Ерготерапията и нейното приложение при работа с деца

Ерготерапията и нейното приложение при работа с деца

Ерготерапевтът работи с деца, родители и учители в търсене на решения за преодоляване на затрудненията и подобряване качеството на живот. Насърчава в максимална степен развиване на самостоятелност на детето в ежедневните дейности, обучението и игрите и допринася за повишаване на независимостта, достъпността и безопасността на домашната и социална среда. Основната роля на ерготерапевта е да оцени затрудненията на детето в изпълнението на ежедневните дейности, които се дължат на физически и/или психически увреждания или изоставане в развитието.
Ерготерапията е все още млада професия в България, но с бавни и сигурни стъпки си проправя път в посока към човека, неговата мотивация, ефективност и удовлетвореност при извършване на ежедневни дейности.

Дефиницията на Световната федерация на ерготерапевтите гласи:

“Ерготерапията e клиент-центрирана здравна професия, насочена към промоция на здравето и благополучието чрез участие в дейности. Основната цел на ерготерапията е да направи възможно участието на хората в ежедневните им дейности.”

Ерготерапията е подход, който се стреми да осигури възможност за максимална степен на самостоятелност, независимост и удовлетвореност на деца с физически, умствени, неврологични и социално-емоционални затруднения.

Фокуса на ерготерапевтичната практика е върху основните сфери на дейност характерни за всяко дете:

  • Самообслужване
  • Обучение
  • Игри

Тези три сфери имат базисно значение за развитието на всяко дете, и именно за това те са обект на стимулиране и развиване. В една терапевтична сесия това се случва чрез включване на игри, които имат елементи от всяка една от трите сфери. Детето се стимулира да участва в дейности като обличане, събличане, обуване, събуване, хигиенни навици, ползване на баня и тоалетна, игри които работят за стимулиране на билатералната координация, кординацията око-ръка, двигателно планиране, които са важни за процеса на обучение не само в училище, но и за цялостната преработка на нова информация и последвалото усвояване и практикуване на нови умения.

Често пъти децата имат недобре развита фина или/и глобална моторика, което от своя страна води до трудности при усвояване на други умения като скачане, тичане, рязане с ножица/нож, рисуване, участие в игри, които изискват прецизност, бързина, ловкост. И тук е мястото на ерготерапията, която с помощта на дейности от ежедневието и забавни за детето игри се включва, за да развие фината и/или глобална моторика. По време на ерготерапевтична сесия подпомагаме детето да изпълнява поставените задачи/игри, стимулира се изграждането на увереност и самочувствие, изграждане на умения за изчакване на реда, споделяне на материали, уважение към другия.

“Ерготерапевтите постигат това чрез работа с отделни личности и с цели общности като подобряват способността им да участват в дейностите, които искат, имат нужда или са длъжни да изпълняват или като модифицират дейността или средата така, че да бъде по-лесно за тях да изпълняват значимите за тях дейности.”(WFOT, 2012).

Роляната на родителя е много важна и е небходимо той да участва активно в терапевтичния процес, не само в залата по ерготерапия, а и вкъщи. Ерготерапевтът може да изготви план за работа в домашна среда, който да бъде съчетан с посещения на ерготерапевтична зала.

В България присъствието на ерготерапевт в екипите, които работят с деца със специални потребности, засега е само препоръчително, но не и задължително. Присъствието на ерготерапевт в образователната и здравна система е задължително от гледна точка на неговия холистичен подход, изцяло центриран към детето.

Как работи ерготерапевтът с деца:

  • Установява съвместно с родителите и детето трудностите, с които то се сблъсква при изпълнение на ежедневните дейности.
  • Подбирa значими за детето дейности/игри и ги адаптира,ако това се налага, с цел да стимулира неговото развитие и независимост.
  • Прави оценка и препоръчва оборудване и адаптиране на околната среда с цел обезпечаване на достъпност, независимост и безопасност.
  • Стимулира положителни модели на поведение при деца, които изпитват затруднения в ежедневната си комуникация
  • Работи с деца със сензорни нарушения или дефицит на вниманието с цел подобряване на техните умения и включването им в дейности, които биха имали положителен ефект
  • Извършва цялостен подбор на значими за детето дейности.
  • Ерготерапевтите спомагат за компенсирането на трайно увредени функции чрез адаптиране на домашната и училищната среда.

Автор:Руслана Анастасова, ерготерапевт.

Ако желаете да запишете час за консултация с ерготерапевт в Център за детско развитие „Малки чудеса“, можете да го направите тукили на тел.0887 545 446.