Ортопедични увреждания и ученици със специални нужди

Ортопедични увреждания и ученици със специални нужди

В края на материала може да видите еквивалента в българското законодателство

Съгласно федералния Закон за образованието на лицата с увреждания, ортопедичното увреждане се дефинира като увреждане свързано с костите, ставите, мускулите, което е толкова тежко, че би могло да повлияе негативно върху образователната ефективност на детето. (1) Причините за ортопедично увреждане варират от генетични аномалии (като тези, които биват причинявани от липса на ръка или крак) до нарушения като церебрална парализа, както и други проблеми.

Учениците обикновено се оценяват от медицински специалисти, за да се определи дали имат ортопедично увреждане, което ще попречи на академичния им напредък. Медицинските специалисти могат също да наблюдават детето в класната стая, за да получат представа за потенциалните проблеми, с които ученикът би могъл да се сблъска.

Ортопедично увреждане – категория инвалидност

Децата могат да се родят с ортопедично увреждане или да го придобият в някакъв момент от живота си. Наследствени, вродени и фактори на околната среда могат да окажат влияние върху причиняването на ортопедични увреждания, които засягат нормалното функциониране на костите, ставите или мускулите на детето.

Например, дете може да се роди със ставни деформации, спина бифида или мускулна дистрофия. Причини за придобиването на ортопедично увреждане могат да бъдат свързани със заболяване, нараняване или операция. (Нараняването или извършването на неуспешна операция могат да доведат до загуба на крайник, мускулни контрактури или загуба на кости, което от своя страна би могло да затрудни движението.) Категорията на инвалидност при ортопедично увреждане, съгласно федералния Закон за образованието на лицата с увреждания в САЩ, включва всички ортопедични увреждания, независимо от причината и факторите, които са повлияли това да се случи. (2)

Потенциални причини за ортопедично увреждане

 • Ампутация
 • Родилна травма
 • Изгаряния
 • Церебрална парализа
 • Заболяване (полиомиелит, костна туберкулоза)
 • Фрактури
 • Генетична аномалия (напр. плоскостъпие наричано още дюстабан)
 • Нараняване

Понякога ортопедичните увреждания се наричат ​​физически увреждания или се включват в категорията „други здравни увреждания“.

Въздействие върху образованието

Учениците с ортопедични увреждания обикновено имат същите когнитивни способности, като техните връстници без увреждания. Това е основателна причина училищният персонал да се опита да включи тези ученици в масовите класове, колкото е възможно повече. Федералния Закон за образованието на лицата с увреждания в САЩ гласи, че учениците трябва да се обучават в най-малко ограничителна среда, когато това е подходящо.

Степента, в която образованието на детето е засегнато поради неговото увреждане, варира. Важна роля за това играят фактори като вида и тежестта на увреждането.. Докато много ученици с ортопедично увреждане нямат когнитивни или учебни проблеми, някои може да изпитат свързани неврологични или двигателни проблеми, които могат да повлияят на сензорната обработка, възприятие и учене.

Например, увреждания свързани с ампутирани крайници и фрактури могат да повлияят на посещаемостта в училище, което затруднява децата да поддържат високо академичното ниво. Други увреждания, които имат съпътстващо мозъчно засягане, като например родилните травми или церебрална парализа, могат да доведат до затруднения в ученето в резултат на сензорни или когнитивни проблеми.

Настаняване

Учениците с ортопедични увреждания изпитват различни физически предизвикателства и следователно се нуждаят от различно настаняване при провеждането на обучението им.

Хората с ортопедични увреждания обикновено се нуждаят от помощ, чрез намеса и физическо настаняване или помощни технологии в училище, на работното място и у дома. В САЩ тези хора притежават законни права за оказването на този тип подкрепа съгласно Закона за американците с увреждания (ADA) и раздел 504 от Закона за рехабилитация от 1973 г.

По-долу са дадени някои специфични проблеми и предизвикателства, пред които могат да се изправят и сблъскат децата с ортопедични увреждания

Поведенчески

Учителите по различните учебни предмети трябва да са наясно с въздействието на ортопедичното увреждане върху поведението на ученика в клас. Учениците с подобни увреждания, например, могат да изпитват умора по-бързо от своите връстници, които нямат увреждания.

Участие в учебните дисциплини

По-специално часовете по физическо възпитание могат да представляват трудности. Някои ученици с ортопедични увреждания ще трябва да бъдат освободени от присъствие в часовете по физическо възпитание. Други ученици с леки ортопедични увреждания могат да участват в редица физически учебни занятия.

Място за сядане

Ученикът с ортопедично увреждане би могъл да се нуждае от специално място за сядане, за да му помогне например със стойката или мобилността, тъй като придвижването из класната стая или коридорите на училището може да е трудно. Би могло да се наложи училището да подреди графика на часовете на тези ученици по начин, по който да не се налага ученикът да изминава дълги разстояния от един учебен час до друг. Осигуряването на достъп с асансьор също би помогнал и облекчил придвижването.

Технологии

Учениците биха могли да се нуждаят от помощни технологични устройства, които да им помогнат да общуват или да учат уроци. Технологичните устройства могат да бъдат насочени към увреждането им, например технологии, които ще помогнат да бъдат подобрени грубите и фини двигателни умения. Използваните устройства и технологии включват инвалидни колички, специализирани бюра, бастуни, патерици, комуникационен софтуер или софтуер за разпознаване на говор.

Пътуване

Децата с ортопедични увреждания могат да се сблъскат с предизвикателства при достъпа до транспорт, за да стигнат до и от училище. Федералният закон в САЩ изисква училищните райони да осигурят транспорта, необходим, за да помогнат на децата с увреждания да пътуват до и от училище.

Мнението на Verywell

Съвместно – родителите, медицинските специалисти, учителите, училищните педагози и друг училищен персонал могат да работят, за да осигурят на децата с ортопедични увреждания подкрепата, от която се нуждаят в класната стая. Нуждите на детето могат да се променят с течение на времето и служителите, участващи в техния индивидуализиран образователен план, могат да направят промени, за да задоволят възникналите нови нужди. (3)

__________________________________________________________________________________

 1. В българското законодателство, дефиниция на понятието „Специални образователни потребности“ е дадено в т.31 от Допълнителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование, като : „Специални образователни потребности“ на дете и ученик са образователните потребности, които може да възникнат при сензорни увреждания, физически увреждания, множество увреждания, интелектуални затруднения, езиково-говорни нарушения, специфични нарушения на способността за учене, разстройства от аутистичния спектър, емоционални и поведенчески разстройства.
 2. Съгласно § 1 от Допълнителни разпоредби на Закона за хората с увреждания, по смисъла на закона „Хора с увреждания“ са лица с физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения живот.
 3. Правната рамка в България, относно подкрепата на децата и учениците със специални образователни потребности се съдържа в чл. 30 на Закона за хората с увреждания. Според него, на децата и учениците с увреждания, включително на децата и учениците със специални образователни потребности, се предоставя подкрепа за личностно развитие в системата на предучилищното и училищното образование. Подкрепата е обща и допълнителна и се прилага в съответствие с индивидуална оценка на всяко дете и на всеки ученик с увреждане, изготвена при условията и по реда на Закона за предучилищното и училищното образование и държавните образователни стандарти. В чл.187 на Закона за предучилищното и училищното образование и държавните образователни стандарти са посочени видовете допълнителната подкрепа за личностно развитие, която включва включва: 1. работа с дете и ученик по конкретен случай; 2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания; 3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти; 4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания; 5. ресурсно подпомагане.

Източник:https://www.verywellfamily.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Биляна Камбурова
Редакция: Ивайла Стефанова
Photo credit: Freepik