Какви могат да бъдат симптомите на аутизъм при деца до 3 години

Какви могат да бъдат симптомите на аутизъм при деца до 3 години

Родители и лични асистенти, които полагат грижи могат да забележат особени промени, които да бъдат предизвикателство при грижата за 3 годишните деца. Те могат да се замислят, дали това не е свързано с нарушения от аутистичния спектър.

Разстройствата от този тип засягат приблизително едно от 59 деца, според Центъра за контрол на заболяванията (към Министерство на здравеопазването на САЩ).

Разстройствата от аутистичния спектър обхващат набор от състояния с различна по интензитет изява.

Поведенческите симптоми обикновено се появяват и развиват в периода на ранното детство, проучванията помагат на родителите и личните асистенти да забелязват някои от възможните поведения, преди детето да е навършило една година.

Тази статия е насочена именно към разглеждането на възможни признаци и симптоми на състояния от аутистичния спектър при деца до 3-годишна възраст. Наличието на един или повече от изброените симптоми не би могло да се разчете като еднозначно свидетелство за наличие на състояние от спектъра, тъй като подобни симптоми и трудности в развитието могат да бъдат забелязани и при редица други състояния, възникващи в периода на ранното детство.

Какво е аутизъм?

Аутизмът е едно от най-често срещаните разстройства на ранното детско развитие, с предполагаема неврологична етиология. Характеризира се с предизвикателства, свързани със социалното взаимодействие, комуникацията, когнитивните функции и поведението.

Хората с аутизъм могат да имат затруднения, свързани с комуникацията с околните, проблеми при сприятеляването и разбиране на чувствата и емоциите на другите хора. Често имат повишени нива на съпътстващи или коморбидни състояния спрямо стандартната популация. Някои от тези състояния могат да включват:

 • Гърчова симптоматика;
 • Хранителни нарушения;
 • Психични проблеми, тревожност или депресивни състояния.

Според някои проучвания, 70% от децата с аутизъм притежават няколко съпътстващи състояния, докато 41% имат наличието на две или повече, включително синдром хипреактивност и дефицит на внимание, опозиционно предизвикателно разстройство или известна степен на социална тревожност.

Симптоми и знаци при 3-годишните деца

Някои от знаците за наличие на състояние от аутистичния спектър при тригодишните деца може да включват:

Социално дистанциране

Децата с аутизъм може да срещат затруднения в общуването, споделеното внимание и игра, както и разбирането на смисъла на речта и социалното взаимодействие. Типични признаци:

 • Играят сами;
 • Игрите са еднотипни и липсва сюжетна игра;
 • Нямат интерес към социализацията с останалите деца;
 • Не разбират игрите, които включват подаване или редуване;
 • Не се обръщат, когато биват извикани по име;
 • Не споделят информация чрез посочване.

Разлики в емоционалното изразяване

 • Изпитват проблем с изразяването на чувствата и емоциите си;
 • Затрудняват се в разбирането на чувствата на останалите;
 • Изпитват трудности в собствената си емоционална регулация;

Проблеми в комуникацията

 • Показват забавяне в езиково-говорното си развитие или пълна липса на реч;
 • Избягват контакт с очи;
 • Имат ехолалична реч;
 • Имат еднотипни вокализации, служещи за автостимулация;
 • Не жестикулират, не посочват;
 • Не реагират на посочване към нещо.

Поведение

Можем да наблюдаваме различни видове стереотипно поведение, като:

 • пляскане и „пърхане“ с ръце;
 • въртене в кръг;
 • клатене напред-назад;
 • интензивна емоциална реакция в отговор на определени играчки или дейности;
 • липса на функционална игра с играчки;
 • силно нарушено внимание;
 • чести емоционални кризи – тантруми и нервни изблици вследствие на сензорно претоварване;

Други признаци

 • Импулсивни прояви;
 • Самонараняване;
 • Силна реакция към звуци, миризми, текстури, цветове или вкусове;
 • Проява на необичайни хранителни навици или силно ограничен набор от хранителни предпочитания;

Признаци на аутизъм при по-големи деца

Децата с аутизъм могат да бъдат изправени пред много различни предизвикателства свързани с общуването, социализацията и поведението. Това отчасти би могло да се дължи на нарастващите изисквания от страна на училището или общността.

Децата и тийнейджърите в училищна възраст могат да показват някой от следните поведения:

 • Стереотипно поведение;
 • Необходимост от рутина и ритуали, изпълнявани в определена последователност;
 • Самоизолация;
 • Липса на реч или наличие на ехолалична реч;
 • Ограничен речников запас;
 • Липса на разбиране на социални ситуации;
 • Автоагресивно поведение;
 • Емоционални изблици вследствие на сензорно претоварване;
 • Трудности при осъществяването на разговори или рязката смяна на темата;
 • Сензорно-интегративни дефицити;
 • Проблеми при разтълкуването на невербални и социални отношения;
 • Трудност при спазването на училищните правила или правилата по време на спортни дейности;

Разлики между проявите на аутизъм при момичета и момчета

Разстройствата от аутистичния спектър са 4 пъти по-чести при момчетата, отколкото при момичетата.

Проучванията сочат, че момичетата с аутизъм биха могли да показват по-фини и незабележими симптоми. Това би могло да доведе до поставянето на недостатъчно изчерпателна или погрешна диагноза и следователно до последващи трудности при осигуряването на достъп до подкрепа.

Автори на проучване на половите разлики /БиоМед Сентръл/ включват повече от 800 деца с аутизъм и съобщават, че момичетата и момчетата показват разлики свързани както с мозъчната структура, така и по отношение на поведението им. Момичетата са склонни да показват по-малко повтарящо се поведение.

Последните проведени изследвания също показват, че момичетата и момчетата, диагностицирани с разстройства от аутистичния спектър разказват истории по различен начин. Момичетата използват повече когнитивни процеси и думи, като„мисля“и„знам“, докато според предишни проучвания всички деца диагностицирани с аутизъм използват по-малко от тези думи.

Диагностициране

Родителите и полагащите грижи, които имат съмнения, че детето може би има състояние от аутистичния спектър, е необходимо да се консултират с лекар за поставянето на диагноза и съответното изпращане към специалист, който да определи дали наблюденията им са правилни.

За да се знае кога е необходимо да бъде потърсена помощ, е важно да се познават основните етапи, през които преминава всяко едно дете на определена възраст.
Центърът за контрол и превенция на заболяванията /Национален институт за обществено здравеопазване на Съединените щати/ предоставя изчерпателен списък с целите в различните етапи при деца до 3-годишна възраст.

Специалистите – детски психиатри -могат да поставят диагноза. Като професионалисти, те могат да наблюдават поведението на детето и съответно да проследят неговото развитие.

Слуха и зрението на детето също биха могли да бъдат изследвани, както и да бъдат извършени допълнителни тестове, за да бъдат изключени други условия, които от своя страна биха могли да са причина за появата на определени симптоми.

Пример би могъл да бъде даден с дете, което има проблеми със слуха. То също би могло да изпитва социални затруднения или да не реагира, когато някой се опитва да говори с него.

Лекарите могат да диагностицират специфичните нива на аутизъм /при наличието им/. Всяко ниво изисква различен вид и количество на оказване на помощ.

Как да се справим?

Ранната намеса е от ключово значение за подобряване на резултатите при децата с аутизъм. Когато са в ранна възраст, те биха могли да научат полезни социални, комуникационни и поведенчески умения.

Съществуват много възможности за децата с аутизъм и те са различни при различните симптоми, които проявява детето. Най-доброто място за търсене и намиране на информация е от страна на специалистите.

Училището, както и държавните институции също биха могли да предоставят полезна информация по отношение на ресурси и програми за ранна намеса при диагностицирани деца с аутизъм.

Терапиите и другите форми на подкрепа, които могат да бъдат в полза на децата диагностицирани с аутизъм, включват:

 • Логопедична и психологическа терапия;
 • Ерготерапия;
 • Поведенчески терапии
 • Специални образователни програми
 • Семейни терапии и обучение на родители

От съществено значение е управляването на всички състояния, които се срещат при децата, тийнейджърите и възрастните ,диагностицирани с аутизъм. Те могат да включват:

 • Синдром на хиперактивност и дефицит на внимание;
 • Сензорно-интегративни дисфункции;
 • Неврологична симптоматика;
 • Психиатрични клинични изяви в зряла възраст.

Резюме

Децата до 3-годишна възраст, имащи състояние от аутистичния спектър, могат да показват забележими признаци и симптоми, свързани със състоянието си, като най-разпространените са свързани с дефицити в комуникацията, социалното взаимодействие и поведението.

Колкото по-рано детето получи подходяща терапевтична подкрепа, толкова по-добър ще е резултатът. Децата и техните семейства биха могли да се възползват от разнообразни терапии.

Източник: https://www.medicalnewstoday.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Биляна Камбурова
Photo credit: Freepik