Невро-разнообразието: Какво трябва да знаете

Невро-разнообразието: Какво трябва да знаете

Обобщение:

Невро-разнообразието е гледна точка, според която различията са нещо нормално, а не недостатъци

Идеите свързани с невро-разнообразието могат да имат ползи за децата, чиито процеси на учене и мислене се различават

Тази концепция може да спомогне за премахването на стигмата свързана с различията в ученето и мисленето

Идеята за невро-разнообразието съществува от доста време. Накратко, то твърди, че различията в мозъците са точно това: различия. Състояния като ADHD (синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието) и аутизъм не са анормални. Те са просто вариации на човешкия мозък.

За децата с различия в мисловния и учебен процес, идеята за невро-разнообразие има реални ползи. Може да помогне на децата (и техните родители) да възприемат предизвикателствата като различия, а не като недостатъци. Също така може да обясни по-добре учебните подходи, които биха могли да помогнат да се подчертаят дадени предимства, които тези деца имат. Един такъв подход е Универсалния Дизайн за Обучение (Universal Design for Learning)

 

Какво е невро-разнообразието?

 

Сегашната концепция за невро-разнообразието намира основата си в науката. От проучванията с образна диагностика на мозъка знаем, че съществуват някои разлики между децата с различен мисловен и учебен процес и техните връстници. Тези разлики се проявяват в това как мозъка е „настроен“ и как функционира за да спомага мисленето и ученето.

Тези открития могат да обяснят източника на затруднения за много деца с такива различия. Но според възгледите на невро-разнообразието, тези различия са нормални. Децата с такива различия са също толкова „обикновени“ колкото и останалите.

 

Как започна невро-разнообразието?

 

Джуди Сингър създава термина „невро-разнообразие“ в края на 90-те. Сингър, социолог в аутистичния спектър, отхвърля идеята, че хората с аутизъм са увредени.

Сингър вярва, че техните мозъци просто работят по различен начин. Терминът е бързо приет както от активисти в аутистичната общност, така и извън нея. Привърженици са го използвали, за да премахват стигмата и да насърчават приобщаването в училищата и в работните места.

Движението набляга на това, че трябва не да „изцерим“ хората, чиито мозъци работят различно, а да ги приемем за нормални.А това значи да ги подкрепим напълно за да могат да участват като пълноцени членове на обществото.

 

Невро-разнообразието и различията в мисленето и ученето

 

Концепцията, че хората имат естествени различия в ученето е важна за децата с различия в учебния и мисловен процес. Така може да бъде редуцирана стигмата и чувството, че нещо „ не е наред“ с тях. Това може да им помогне за изграждане на самочувствие, самоуважение, мотивация и упоритост, както и да развива преподавателски подходи, които могат да бъдат от полза за децата с различия в ученето и мисленето. УДО (Универсалния Дизайн за Обучение*, UDL) например споделя много от принципите на невро-разнообразието.

УДО признава съществуването на широк кръг от ученици, притежаващи широк спектър от способности. Използва разнообразни учебни стратегии за да премахне бариерите в ученето. Целта е да даде на всички ученици, с всякакви способности, равни възможности да успеят.

 

Различия срещу уврежданията

 

Приемането на различията е важно, но това не е достатъчно, за да даде на децата с различия в ученето и мисленето помощта, която им е нужна в училище. Важно е да припознаем уврежданията, за да могат децата да получат нужната подкрепа и набор от услуги.

Децата не могат да получат специално образование без да имат установени увреждания. А без установени увреждания няма да бъдат закриляни от закона за специално образование.

Установяването на уврежданията има също и други добри страни:

  • По-малко вероятно е децата с различия в ученето и мисленето да бъдат пренебрегвани или да изостанат в училище.
  • Изяснява, че те имат затруднения, които се нуждаят от подкрепа.
  • Окуражава отпускането на средства за проучването/изучаването на тези проблеми.
Затова е важно да признаем и различията, и уврежданията. Всяко едно би могло да помогне на децата да намерят своя път към успеха.

Източник:https://www.understood.org
Превод за Център за детско развитие „Малки чудеса“: Десислава Митова