Въздействието на поетапното сгъване на хартия върху фините двигателни умения на децата

Въздействието на поетапното сгъване на хартия върху фините двигателни умения на децата

Резюме

Целта на това проучване е да илюстрира въздействието на етапите на сгъване върху фините двигателни умения на децата, особено при сгъването на хартия. Извадката, на която се основава това изследване, са 15 деца. Сред използваните техники за събиране на данни са наблюдаването, провеждането на интервюта и документирането. Списъкът с изследвани данни от наблюдаването включва изменението на уменията за сгъване, а именно 1) детето е в състояние да свърже правилно (симетрично) страните a и b; 2) детето е в състояние да свърже бързо страната а) към страната b) и да я притисне силно; 3) детето е в състояние да направи сгъването чисто със симетрични гънки. Техниките за анализ на данни използват интерактивния модел Майлс и Хуберман. Според резултатите от проведеното изследване става ясно, че етапите на сгъването на хартия оказват значително влияние върху фините двигателни умения на децата, особено при сгъването. Като цяло децата стават по-способни да извършват самостоятелно дейностите по сгъване на оригами, без напътствия от учителя.

Въведение

Ранното детство, особено на възраст между 3 и 5 години, е най-критичният период. На тази възраст мозъкът на детето се развива до 50%. А на възраст между 6 и 8 години развитието достига 30%, така че децата на възраст от 3 до 8 години трябва да бъдат максимално стимулирани от възпитателите – както от учителите, така и от родителите.

На възраст от 3 до 8 години децата започват да ходят на училище. Родителите могат да поверят децата си на училищни институции, които да им помагат и образоват децата им в съответствие с растежа и развитието на децата. Детската градина е една от институциите, които служат на деца на възраст 4-7 години в Индонезия.

Детската градина е едно ранно детско обучение по пътя на формалното образование, което има за цел да помогне на учениците да развият разнороден потенциал – както психологически, така и физически – включващ морални ценности, социални и емоционални, независимост, познавателни, езикови, физически/двигателни и художествени, за да бъдат готови да постъпят в началното училище. Като цяло, детската градина има за цел да осигури стимулиране или поощряване на развитието на потенциала на децата да станат хора, благородни, здрави, знаещи, способни, креативни, иновативни, независими, уверени, да бъдат отговорни граждани.

Аспектите на ранното детско развитие познавателни, физическо-двигателни, езикови, социално-емоционални и стимулирани от изкуствата в детската градина. Един от най-стимулираните аспекти в детската градина или ера, е този за фината моторика. Фината моторика е движение, което включва мускулите на пръстите, необходими за задачи като писане, рисуване и т.н. Една от дейностите, които могат да подобрят фината моторика, е сгъването на хартия. Дейностите по сгъване в ранна детска възраст са едни от житейските умения, особено за трениране на фините двигателни умения на децата.
Основното наблюдение в детската градина включва дейността по сгъване на хартията, още преди детето да е било запознато със сгъването на оригами като действие. Целта на това изследване е да разгледа въздействието на поетапното даване на дейности по сгъване на оригами върху фините двигателни умения на детето, особено при дейностите по сгъване.

Изследваният проблем е как въздейства поетапното даване на дейности по сгъване на хартия върху двигателната активност на децата в детската градина. Целта на това изследване е да се определи влиянието на етапите на сгъване на хартия върху фините двигателни умения на децата. Ползите от това изследване са: 1) за институцията, тъй като се очаква това изследване да даде оценка като част от усилието за подобряване на качеството на обучението; 2) за учителите, тъй като това изследване може да се използва като оценка с цел формиране на дейности за придобиване на умения и продължаване на иновациите в съответствие с етапите на детското развитие в ранна възраст; и 3) за по-нататъшни изследвания, тъй като се очаква това изследване да разшири познанията ни и може да се използва като препратка.

Целта на дейностите по сгъване е да се тренират способностите на детето да сгъва огледално, чисто и да развива детските визуално-пространствени способности. Освен това сгъването на хартия има следните ползи: а) формиране на по-съвършени двигателни умения в двете ръце, б) повишен интелектуален капацитет, в) повишени творчески способности; г) подобряване на способността за съсредоточаване на вниманието (концентрацията); д) подобряване на уменията за запаметяване (паметта); е) упражняване на търпеливостта. Дейностите по сгъване на хартия имат за цел да тренират координацията на очите и ръцете, а също така и концентрацията.

Освен това, дейностите по сгъване изискват координация на очите, сръчни умения на ръцете и визуално-пространствени способности. За да бъдат преподавани дейности по сгъване в детските градини, стъпките за сгъване първо трябва да се овладеят от учителя. Първото нещо, което трябва да бъде овладяно от децата, е умението да сгъват основата. Основното сгъване е предвидено от етап 1 до етап 5.

Когато описвате гънките, посочете мястото, от което започват и свършват гънките, или други знаци. Поставете образеца по същия начин, по който децата го държат по време на дейностите по сгъване. Отнасяйте се към всяка стъпка като към една единица: Първо определете позицията и ориентацията на настоящия модел, направете няколко стъпки и след това потвърдете новата позиция. Уверете се, че всяко дете е извършило тази стъпка правилно, преди да продължите към следващата стъпка. Ако детето изпитва затруднения, тогава стъпките за сгъване трябва бъдат повторени. Опитайте се да намерите по-ясно обяснение. Ако дадена стъпка е трудна, помолете децата да държат хартията си така, че да разглеждат едновременно с целия клас. Насърчавайте ги да си помагат взаимно.

В детската градина общите дейности по сгъване на хартия обикновено са свързани с оригами. Затова съществува нуждата да се направи това изследване, което да опише въздействието на поетапното сгъване, преди учителят да даде възможност на детето да изпълнява дейности по сгъване на оригами.

Методи и изводи

В това проучване се използва описателен качествен изследователски метод, тъй като в това изследване само се разкриват фактите и след това се обяснява описателно даден въпрос. Настоящото изследване е проведено през 2018 г. Изследователите са събрали данни от група А в детската градина. В извадката на това изследване са включени децата от група А в детската градина, която се посещава от общо 30 деца. Извличането на данни е извършено в рамките на пет пъти, като са използвани дейностите по сгъване на хартия. Първият информатор е бил класният учител. Вторият информатор е било самото дете от група А. В допълнение изследователят подготвил лист за наблюдение, свързан със способността на децата да сгъват хартия, както и документация под формата на снимки. Етапите на изследването са следните:

1). В подготвителната фаза, на този етап изследователят подготвя лист за наблюдение на фините двигателни способности на детето по отношение на дейностите по сгъване, а именно: а) детето е в състояние да свърже правилно (симетрично) страните a и b, б) детето е в състояние да свърже бързо страната а) към страната b) и да я притисне силно и в) детето е в състояние да направи сгъването чисто със симетрични гънки. Освен това, в подготвителния етап изследователят се координира с графика за изпълнение на дейностите за поетапно сгъване. Графикът и дейностите по сгъване преминават през следните етапи: а) учителят дава дейност за сгъване на хартия само с едно сгъване, а именно изработване на чадъри; б) учителят дава дейност за сгъване на хартия с две сгъвания, а именно изработване на дървен ствол; в) учителят дава дейност за сгъване на хартия на три сгъвания, а именно изработване на конуси за сладолед, г) учителят дава дейности за сгъване на хартията на четири сгъвания, а именно правене на шапка, д) учителят дава хартия за сгъване.

2). По време на фазата на изпълнение, на този етап изследователят провежда своето изследване в съответствие с планираните етапи и графици.

3) По време на фазата на оценка, на този етап изследователят иска да комбинира данните от всички извършени проучвания, получени от началото на изследването до края на изследването. Целта е да бъде изведено заключение от проучването.

Списък със средствата за наблюдение на фините двигателни способности на децата при сгъване. Използваните техники за събиране на данни от изследователите са интервюта, наблюдение и документиране. Наблюденията били извършени чрез наблюдаване на резултатите под формата на полеви бележки и листове за наблюдение на фините двигателни способности на децата при дейностите по сгъване. Документирането е извършвано под формата на снимки, които след това са били описани и кодирани. Проведени са интервюта с учители и деца като допълнителен източник на информация за триангулиране (комбиниране) на данните.

Анализът на данните при описателното качествено изследване използва интерактивните модели на Майлс и Хуберман.

Въз основа на резултатите от изследването става ясно, че под въздействието на дейностите по поетапно сгъване се увеличават фините моторни умения на децата на всеки етап.

Източник:https://www.atlantis-press.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Йоана Кабаделова
Редакция: Боряна Великова-Тошева