Книжният плъх, дървеният философ и академикът – само академичният успех ли е важен?

Книжният плъх, дървеният философ и академикът – само академичният успех ли е важен?

 

Тази статия предлага списък, с чиято помощ можете да определите как детето ви учи най-добре и кои са силните и слабите му страни по отношение на учебния процес.

Години наред тестовете за интелигентност управляваха света. Човешката интелигентност можеше да се измери с една едничка цифра и тя определяше мястото ти в света. Признаваше се, че някои хора имат различни дарби и таланти, но дълго време това се смяташе за нещо различно от интелигентността.

Едва през 1983 г. Хауърд Гарднър се осмелява да постави под въпрос теста за интелигентност и да твърди, че хората могат да бъдат умни по много различни начини. Той развива своя теория, според която децата имат различни силни страни, които играят важна роля за това как те учат и възприемат света. Неговата теория поставя началото на множество проучвания върху тестовете за интелигентност, които показват, че тези тестове измерват единствено успеха на учениците в училище, но не могат да покажат доколко успешен ще бъде пътят на тези ученици в действителния свят. В този момент сферата на образованието започва да възприема теорията на различните типове интелигентност, тъй като тя дава възможност на учениците да развиват умения, необходими за разрешаването на различни проблеми, умения, които ще им послужат както в училище, така и в истинския живот.

Всичко това намира отражение в „7 типа интелигентност: Как да откриете и развиете множеството си интелигентности“ (7 Kinds of Smart: Identifying and Developing Your Multiple Intelligences) – „В днешния 20-ти век сме свикнали да свързваме интелигентността с книжния плъх, с дървения философ, с академика. Но по дефиниция интелигентността е умението да реагираш адекватно на нови ситуации и способността да се учиш от опита си. Ако колата ти се развали насред магистралата, кой е най-умният човек за тази задача? Дали е някой с докторат от голям университет или е автомонтьор, завършил гимназия? Интелигентността зависи от контекста, задачите и нуждите, с които те среща живота, а не от коефициента, постигнат на теста за интелигентност.“

 

8 типа интелигентност, които децата използват, когато учат

 

В резултат на множество проучвания тези типове интелигентност са разделени в 8 основни вида. Забележете, че всеки човек притежава поне една, а може и всички от тези типове интелигентност.

 1. Езикова интелигентност
  Езиково-интелигентните ученици имат усет за езика, с други думи езиците са тяхната сила. Те обикновено имат много добре развити умения за общуване. Пишат и говорят, използвайки правилната граматика, боравят с богат речников запас. Обикновено имат много добър изказ. Всеки път, когато имат възможност да спорят, да търсят правилните думи, да разказват истории, да пишат или да представят нещо в клас, те ще се справят отлично.
 2. Логико-математическа интелигентност
  Учениците с логико-математическа интелигентност са много добри с числата и логическото мислене. Те имат отлични умения за разсъждение. Обичат моделите, например научните процеси и формули. Виждат модели там, където повечето хора не могат. Учат най-добре чрез модели, решаване на логически задачи (и приложимост в действителния свят) и изобщо всичко, свързано с числа.
 3. Пространствена интелигентност
  Учениците с добре развита пространствена интелигентност учат чрез изображения. Те разчитат на визуални материали при ученето и извличането на важна информация. Обикновено са хора с творчески заложби, тъй като голяма част от информацията си извличат с помощта на творчески средства, като рисунки, снимки, скулптури или всякакъв вид мултимедийни средства. С малки промени може да се помогне на тези ученици да успяват в училище, като им се помогне да си водят визуални бележки, вместо писмени.
 4. Телесно-кинестетична интелигентност
  Телесно-кинестетичната интелигентност е добре развита при много ученици. Тя е свързана с желанието да учиш, правейки, а не гледайки или слушайки. Тези ученици обичат експериментите, демонстрациите и ученето сред природата. Причината е, че те възприемат информацията активно, а не пасивно. С увеличаването на случаите на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADD, ADHD), все повече ученици проявяват интерес към този тип учене.
 5. Музикална интелигентност
  Музикалната интелигентност не винаги е свързана с музиката, а изобщо със звука. Вибрациите, които звукът произвежда в ухото, карат музикално-интелигентните ученици да се чувстват ангажирани и да възприемат информацията. Много дейности в училище могат да бъдат заменени с музикални. Възможно е децата с недоразвит слух да усетят затруднения в тази област, но учениците с добър слух работят отлично, когато им се дават устни напътствия и инструкции. Ако учителят кара учениците да нарисуват символ, свързан с даден корен на латинска дума, ученикът с развита музикална интелигентност може да измисли песничка, с която да запомни съответния корен по свой начин.
 6. Междуличностна интелигентност
  Учениците с развита междуличностна интелигентност разбират от хора. Те общуват отлично, имат силно развита способност за емпатия, което ги прави много подходящи за политици, съветници и учители. Учениците с този тип интелигентност обичат да работят в група, съвместната работа, обичат да дават съвети и да учат другите. Те получават енергията си от околните, затова колкото по-рядко ги изолира учителят, толкова по-добре.
 7. Вътреличностна интелигентност
  Вътреличностната интелигентност означава, че този ученик познава много добре себе си, собствените си мисли и чувства. Тези ученици не работят толкова добре в групи и обикновено са по-самодостатъчни. Обичат всякакви дейности, при които се изисква да размишляват за себе си, например автобиографиите. Чудесна идея за този тип ученици е да си водят дневник – така ще могат да развиват писмените си умения и да размишляват за себе си едновременно.
 8. Интелигентност на натуралиста
  Този тип интелигентност често остава пренебрегната, заради традиционните условия в училище. Учениците с натуралистична интелигентност обикновено имат силно развити сетива и често се интересуват от въздействието, което ние оказваме върху заобикалящата ни среда и обратното. Най-подходящо за този тип ученици е да бъдат извеждани повече навън и да участват в дейности, свързани с природата и околната среда.

Източник: https://ilslearningcorner.com
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса” : Маргарита Тенева