Готово ли е детето за училище?

Готово ли е детето за училище?

За всяко дете тръгването на училище е важен и вълнуващ етап от неговото развитие. Заедно с него се вълнуват, а често и тревожат неговите родители. Изникват въпроси като „Ще се справи ли с динамиката на учебния процес?“, „Ще намери ли своето място в класа?“, „Как ще свикне с новата среда?“. Готовността на едно дете за училище се изразява както с определено ниво на овладяване на познавателни умения, необходими за справянето с учебния материал като език и комуникация, внимание и концентрация, математическо мислене и умения, така и с умения за адаптация, социално поведение, както и с нивото на грубата и фина моторика.

Сякаш, за да си отговори на въпроса дали детето му е готово за училище, на един родител по-лесно би му било да си даде сметка за готовността му относно неговото социо-емоционално развитие. Наблюдавайки детето в ежедневни ситуации на общуване с връстници от детската градина или приятели на площадката, родителят вижда уменията на детето си да споделя предмети и внимание и как контролира поведението си. Тези умения изграждат социалната позиция на ученик.

От друга страна, наблюдавайки гъвкавостта му да играе, да влиза и сменя образи в ролеви игри, да развива сюжети, родителят добива представа за моделите, които детето усвоява от обкръжаващия го свят – понякога то води и е лидер, друг път се оставя послушно да бъде водено, в трети ситуации си партнира в общи усилия за постигане на дадена цел. Играта в предучилищната възраст е ключов индикатор за това как детето постига и развива взаимоотношения, как изгражда връзки и как се справя в различни социални ситуации. Играта е най-лесният начин детето да разтовари, да отиграе трудности, с които се е сблъскало в настоящия или отминалите дни. Ако детето няма това умение, натоварването в училище може да се окаже истинско предизвикателство, а в по-крайни ситуации да доведе и до симптоми като раздразнителност, капризност, плачливост, страхове и даже до отказ от ходене на училище.

За да прецени готовността за училище, на един родител по-трудно би му било да си даде сметка за познавателните умения на детето си, а умственото развитие е основен критерий за справянето с учебните знания. В помощ на родителите за оценяване на тази част от готовността за училище могат да бъдат специално разработените тестови методики.

През 2005 г., проф. Пламен Калчев разработва психологически тест за оценка на когнитивните аспекти на готовността за обучение в първи клас, който е стандартизиран в български условия.Част от този тест може да даде информация относно езиковите умения. Тъй като езикът не е просто средство за предаване на информация, а е и една вътрешна система за кодиране и структуриране, обработка и съхраняване на знания, е важно да знаем с какви езикови познания влиза детето в първи клас.

Един от основните фактори за успех в училище е разбирането за числа. В тази връзка оценката на математическите умения заема основно място в диагностиката на училищната готовност. Деца, на които при започването на училище все още им е трудно да подреждат, класифицират, сравняват количества и да изписват цифри, са деца в риск от развитие на обучителни трудности.

Децата, завършващи предучилищната група в държавните детски градини, задължително преминават тестова диагностика на училищната готовност. Как се е справило детето, кои са неговите силни и слаби страни, къде може да бъде подкрепено то в месеците преди започване на училище, често остава информация недостъпна за родителите.

Детето от предучилищна възраст има огромни възможности за развитие и способности да възприема. У него е заложен инстинкта за познания и изследване на света, да открие, да разгадае, да опознае. Коректното откриване на силните страни и дефиниране на евентуални трудности би облекчило успешния старт в училищния живот.

В случай, че имате притеснения около готовността на детето ви за постъпване в училище, можете да се обърнете към Център за детско развитие “Малки чудеса”, където Петя Йорданова, детски психолог, сертифициран в осъществяването на тест за оценка на когнитивните аспекти на готовността за обучение в първи клас, ще посрещне вас и въпросите ви.

За връзка с Център за детско развитие “Малки чудеса”:
тел. 0887 54 54 46
e-mail: office@premature-bg.com