Изследване определя идеалния режим на децата преди сън

Изследване определя идеалния режим на децата преди сън

Проучване на психолози от Манчестърския университет за пръв път научно определя от какво трябва да се състои добрият режим преди лягане при децата на възраст между 2 и 8 години. Изследователи посочват 6 ключови процедури, чието въвеждане ще оптимизира рутината преди лягане на детето.

Дефиницията е съгласувана от 59 британски експерти и е публикувана в Plos One – едно от водещите научни списания в света. Тя дава полезни насоки на родителите, които търсят най-добрия режим за децата си преди лягане.

Проучването  посочва 6 ключови области:

  • Миене на зъбите преди сън.
  • Спазване на времето на лягане.
  • Четене на книжки преди сън.
  • Да се избягва употребата на храни или напитки непосредствено преди лягане.
  • Да не се използват електронни устройства в леглото.
  • Успокояващи дейности преди сън с детето, включително къпане, взимане на душ и разговори.

Изследването също така разработва два отделни метода за оценяване на режима: единият се фокусира върху отделните навици, а другият върху съвкупността от действия в 7 дневен период.

Родителят трябва да се стреми да постигне над 50 точки, за да постигне ефикасна програма, посочва д-р Джордж Кицарас, който води проучването. Същата система за измерване се използва и за друго „динамично оценяване“, където в зависимост от броя на вечерите, в които родителите успяват да изпълнят всички обичайни дейности, те получават различен, претеглен резултат, умножен по 1.0.

Учуните изтъкват, че режимът преди лягане се състои от важни семейни дейности и има значително отражение върху общото благосъстояние, развитие и здраве на детето. В дебата са участвали различни организации като Book Trust към BBC и NHS (Национална здравна служба) – но досега не е бил постигнат реален научен консенсус по въпроса, който да се представи пред родителите, а родителите продължават да получават противоречиви сигнали и съобщения.

„Тази липса на ясно общо съгласувано определение ограничава способността на здравните специалисти ефективно да комуникират със семействата какви са най-добрите практики. Дефиницията, която се дава взима предвид стреса и трудностите, които родителите изпитват преди да сложат децата да си легнат и същевременно включва най-добрите практики и съвети. За пръв път изследване дава тези експертни и научно обосновани насоки”, допълва д-р Джордж Кицарас

Психолози, зъболекари, специалисти по обществено здравеопазване, както и други експерти в областта на образованието, социалните услуги и изследването на съня, взимат участие в т.нар. Делфи метод, за постигане на консенсус чрез събиране на мнения в няколко кръга въпроси.

Единадесет експерти взимат участие в първата група, последвани от 25 във втори кръг, 20 в трети и 13 в четвърти.
Изследването също така разработва два отделни метода за оценяване на режима преди сън: единият се фокусира върху отделните навици, а другият върху съвкупността от действия в 7 дневен период.

Д-р Кицарас добавя:

“Всички дейности около рутината преди лягане имат значение за детското развитие и благосъстояние. От всички навици преди сън, нашите експерти считат, че най-важно е миенето на зъбите всяка вечер.

Съществува силна зависимост между незадоволителните навици за устна хигиена и наличието на кариеси при деца и възрастни. При децата, кариесите още от ранна детска възраст може да причинят по-чести проблеми със зъбите по-късно, а в някои случаи, неизлекуваните детски кариеси може да доведат до вадене на зъби под обща анестезия, а това би причинило допълнителни проблеми за децата и родителите.

От друга страна, миенето или вземането на душ всяка вечер преди лягане може да е съвсем обичайна практика за повечето семейства, но нашите експерти смятат, че то е част от по-всеобхватна област на взаимодействие между децата и родителите, а не самостоятелна дейност, върху която трябва да се фокусират. Не се съмнявам, че дебатът ще продължи и резултатите от проучването ни даже ще бъдат усъвършенствани, защото все повече хора се включват в него.”

Ето и резюме на изследването:

Въведение

Режимът преди лягане е една от най-честите семейни практики. Тази рутина оказва въздействие върху общото състояние, развитие и здраве на децата. Въпреки огромната значимост обаче липсват доказателства и единодушие по въпроса от какво трябва да се състоят оптималните практики преди сън. Настоящото проучване цели постигането на консенсус между експертите относно определяне на най-подходящите навици преди лягане и да предложи начин за оценката им.

Методика

Между февруари и март 2020 е приложен четири степенен Делфи метод, в който участват 59 експерти от различни области на науката, здравеопазването и социалните грижи. Процедурата стартира с експертна дискусионна група и след това продължава с 3 официални кръга, по време на които се усъвършенстват различни елементи от дефиницията и начините за оценка на рутинните дейности преди сън. След края на процедурата предложените методи за измерване на дейностите от режима на лягане са проверени на базата на съществуващи данни.

Резултати

В края на четири степенния Делфи метод и с постигнато ниво на общо съгласие от 70%, се достига до дефиниране на приемливите обичайни практики преди лягане, подходящи за семейства с деца между 2 и 8 годишна възраст. Освен това са предложени два подхода за оценяване на рутинните процедури, един статичен (еднократен) и един динамичен (за период от 7 вечери). Изчислена е Бланд-Алтман графика на различията и тя визуално доказва, че между резултатите, постигнати чрез двата подхода на оценка съществува съгласуваност и могат да се използват взаимозаменяемо.

Дискусия

Както дефиницията, така и предложените дейности от режима преди лягане са важна първа стъпка към определяне на значим за здравето и развитието на децата поведенчески фактор.

Източник на данните: University of Manchester
Източник на статията: Neuroscience News
Превод за Център за детско развитие “Малки чудеса”: Милена Балтова